Informace o ubytování studentů v kolejích J. Opletala

Ubytování na jeden akademický rok na základě Souhlasu s ubytováním

Ubytování probíhá v měsíci září na základě informací uvedených na Souhlasu s ubytováním. Při ubytování student podepisuje Smlouvu o ubytování na dobu určitou 1 roku.

Ubytování končí poslední pracovní den v měsíci červnu daného akademického roku.

Přihláška na ubytování v kolejích se podává pro každý akademický rok zvlášť. Studenti OU podávají přihlášku elektronicky a to vždy dle časového harmonogramu (viz níže). Studenti jiných VŠ a ostatní studenti podávají přihlášku osobně nebo e-mailem v kanceláři kolejí ()

Ubytování je možno ukončit během akademického roku podáním písemné žádosti a to do 15. dne měsíce, v němž má být ubytování ukončeno (Kauce propadá v plné výši, pokud bude ubytování v daném akademickém roce kratší než 3 kalendářní měsíce, dle Opatření rektora č. 176/2022 Kolejní řád)).

V případě volné kapacity se mohou studenti ubytovat i během akademického roku po domluvě osobně nebo e-mailem v kanceláři kolejí.

Prázdninový provoz

Studentům bude umožněno prázdninové ubytování dle kapacitních a provozních možností na základě předchozí domluvy s vedoucí Oddělení ubytovacích služeb.

Prázdninové ubytování bude zajištěno od prvního pracovního dne v měsíci červenci (případně dle domluvy) .

Prázdninový provoz bude ukončen 31. srpna z důvodu úklidu a přípravy pokojů pro řádné ubytování studentů.

Studenti jsou povinni nahlásit termín prázdninového ubytování osobně, telefonicky nebo e-mailem v kanceláři kolejí () nejpozději do 31. května daného roku.

Podávání přihlášek na ubytování

Harmonogram ubytování pro vyšší ročníky

 • 15. března – 15. dubna daného roku
  podávání přihlášek pouze elektronickou formou (na Portálu OU). Po tomto datu je možné podat přihlášku osobně nebo e-mailem v kanceláři kolejí.
 • Do 6. května daného roku
  zaslání informace o přidělení ubytování elektronickou poštou na studentský e-mail.
 • 9. května – 31. května daného roku
  vyzvedávání Souhlasu s ubytováním v kanceláři kolejí a zapisování studentů do pokojů.

Souhlas s ubytováním může vyzvednout i spolubydlící po předložení písemného pověření a dokladu o zaplacení kauce.

Souhlas s ubytováním nevyzvednutý v uvedeném termínu, pozbývají platnost.

Student je povinen se ubytovat v termínu uvedeném na Souhlasu s ubytováním, (případně v jiném termínu, než je uveden na Souhlasu s ubytováním, ale pouze po domluvě s vedoucí Oddělení ubytovacích služeb osobně nebo e-mailem). Kauce propadá v plné výši, pokud se student nedostaví v měsíci září k ubytování v termínu uvedeném na Souhlasu s ubytováním.

Souhlas s ubytováním lze ze strany ubytovaného vypovědět pouze písemnou formou na adresu kolejí nebo e-mailem () nejpozději do 15. srpna daného roku. Pokud tak student neučiní (do 15. srpna), kauce propadá v plné výši jako náhrada za blokované ubytovací místo a na vynaložené náklady.

Platba kauce (Opatření rektora č.176/2022 Kolejní řád)

Studenti vyšších ročníků již ubytovaní v kolejích převádějí kauci do dalšího akademického roku a nemusí dokládat její zaplacení.

Studenti vyšších ročníků, kteří nemají kauci zaplacenou, platí kauci tak, aby byla v den vyzvedávání Souhlasu s ubytováním na účtu kolejí. Zaplacení kauce musí při vyzvedávání Souhlasu s ubytováním doložit dokladem. Bez zaplacené kauce nebude studentovi ubytovací Souhlas s ubytováním vydán.

Harmonogram ubytování pro 1. ročníky a 1. navazující ročníky

 • 1. června - 31. července daného roku
  podávání přihlášek pouze elektronickou formou. Elektronickou přihlášku podává student, který byl přijat ke studiu na OU, na adrese http://koleje.osu.cz/. Po tomto datu je možné podat přihlášku osobně nebo e-mailem v kanceláři kolejí ()
 • Do 10. srpna daného roku
  rozesílání Souhlasu s ubytováním s dalšími instrukcemi elektronickou poštou na e-mail uvedený v přihlášce na ubytování.

Ubytování probíhá v měsíci září na základě informací uvedených na Souhlasu s ubytováním.

Student je povinen se ubytovat v termínu uvedeném na Souhlasu s ubytováním (případně v jiném termínu než je uveden na Souhlasu s ubytováním, ale pouze po domluvě s vedoucí Oddělení ubytovacích služeb osobně nebo e-mailem v kanceláři kolejí).

Pokud se student nedostaví v měsíci září k ubytování dle data uvedeného na Souhlasu s ubytováním, kauce propadá v plné výši jako náhrada za blokované ubytovací místo a na vynaložené náklady.

Platba kauce (Opatření rektora č. 176/2022 Kolejní řád)

Studenti prvních ročníků a studenti, kterým bude Souhlas s ubytováním zaslán elektronickou poštou na e-mail uvedený v přihlášce k ubytování, platí kauci dle instrukcí uvedených na Souhlasu s ubytováním. Pokud nebude kauce do uvedeného data na účtu kolejí, pozbývá Souhlas s ubytováním platnost.

Zaplacením kauce se student zavazuje k ubytování. Studenti, kteří žádají o ubytování v průběhu akademického roku, platí kauci dle instrukcí před zahájením ubytování.

Při ubytování je nutno doložit doklad o zaplacení kauce!

Platba kauce - výhradně bezhotovostním způsobem na účet kolejí:

Číslo účtu pro platbu kauce:
17730683/0300 (ČSOB, a.s.)
variabilní symbol:
85993306
specifický symbol pro platby:
najdete na Portálu OU po přihlášení v sekci - moje stránka – personální informace - studenti budoucích 1. ročníků, kteří ještě nemají toto číslo (nemají přístup na Portál OU), uvedou rodné číslo.
Číslo účtu pro zahraniční studenty:
IBAN: CZ 7203000000000017730683
SWIFT: CEKOCZPP
Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB, a.s.)

Výše kauce je stanovena v Opatření rektora č. 192/2023 Koleje OU – ceník služeb za ubytování platný od 1. března 2023.


Platba kolejného

Kolejné se hradí vždy za celý kalendářní měsíc (i při vystěhování během kalendářního měsíce), pouze v měsíci nastěhování na koleje se kolejné hradí od data nástupu. Při ubytování v měsíci září se kolejné za měsíc září hradí inkasní platbou v říjnu společně s úhradou za měsíc říjen.

Platba kolejného probíhá výhradně bezhotovostní formou prostřednictvím inkasní platby. Ostatní osoby, studenti přijíždějící na mobilitu a studenti během letních prázdnin hradí ubytování v hotovosti nebo platební kartou na recepci, případně bankovním převodem.

Student si zřídí svolení s inkasem na svém účtu, který má uveden u svého jména na Portálu OU. Student je povinen předložit při ubytování doklad o svolení s inkasem a zajistit finanční krytí na svém účtu.

Koleje každý měsíc mezi 9. a 15. dnem posílají požadavek do Vaší banky ke stažení částky za ubytování.

V případě, že se studentovi inkaso z účtu nestáhne (nedostatek peněz na účtu, chybně zadaný příkaz, jiné číslo účtu příkazu než je uvedeno na Portálu OU, apod.) musí do posledního kalendářního dne v měsíci zajistit zaplacení dlužné částky jednorázovým bankovním převodem z účtu, složenkou nebo hotově nebo kartou na recepci kolejí.

Pokud kolejné nezaplatí do konce kalendářního měsíce, k 1. dni následujícího měsíce se mu připočítává penále za pozdní úhradu kolejného ve výši 500 Kč (více viz. Smlouva o ubytování).

Změnu čísla účtu, ze kterého je zřízeno svolení s inkasem, student neprodleně hlásí v kanceláři kolejí.

Číslo účtu pro zřízení svolení s inkasem: 17730683/0300 (vedeného u ČSOB, a.s.)

POZOR:

 • na svolení s inkasem se neuvádí variabilní ani specifický symbol, ani datum splatnosti
 • číslo účtu, ze kterého je zřízeno svolení s inkasem, musí být uveden u vašeho jména na Portálu OU!

Při mimořádné platbě kolejného jednorázovým bankovním převodem z účtu nebo složenkou nezapomeňte pro správné přiřazení platby k Vašemu jménu uvést:

 • Variabilní symbol: 85993301
 • Specifický symbol pro platby: najdete na Portálu OU po přihlášení v sekci - moje stránka – personální informace.

Cena za ubytování je stanovena v Opatření rektora č. 192/2023 – Koleje OU – ceník služeb za ubytování platný od 1. března 2023.

Vystěhování z kolejí

Do 15. dne v měsíci, ve kterém chce student ukončit ubytování, musí podat v kanceláři kolejí písemnou Žádost o ukončení ubytování. Do posledního pracovního dne v měsíci se pak z kolejí vystěhuje do 10:00 hodin.

Student se vystěhovává vždy osobně, v pracovních dnech a úředních hodinách.

Při vystěhování z kolejí student předkládá pokojské:

 • uklizený pokoj s nábytkem na původním místě
 • prázdnou a vymytou skříň, postel, psací stůl, ...
 • vytřenou podlahu v pokoji (i za válendou a psacím stolem)
 • odmraženou a čistou ledničku (začne odmrazovat o den dříve)
 • prázdnou a vymytou skříňku v kuchyňce
 • vrátí pokojské zapůjčené povlečení

Potvrzení o vystěhování podepsané pokojskou, kolejku a klíč student vrací v kanceláři kolejí vedoucí Oddělení ubytovacích služeb.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 05. 2023