Informace o ubytování studentů v kolejích J. Opletala v akademickém roce 2017/2018

Ubytování pro studenty

Ubytování na jeden akademický rok na základě dekretu (Rozhodnutí o přidělení ubytování)

Ubytování probíhá v měsíci září na základě informací uvedených na ubytovacím dekretu.

Ubytování končí poslední pracovní den v měsíci červnu daného akademického roku.

Přihláška na ubytování v kolejích se podává pro každý akademický rok zvlášť a to vždy dle časového harmonogramu (viz níže).

Ubytování je možno ukončit během akademického roku podáním písemné žádosti a to do 15. dne měsíce, v němž má být ubytování ukončeno (Kauce propadá v plné výši, pokud bude ubytování v daném akademickém roce kratší než 3 měsíce, dle Směrnice rektora č. 192/2013 Koleje OU – kauce).

V případě volné kapacity se mohou studenti ubytovat i během akademického roku po domluvě s vedoucí provozu ubytování.

Prázdninový provoz

Studentům bude umožněno prázdninové ubytování dle kapacitních a provozních možností na základě předchozí domluvy s vedoucí provozu ubytování.

Prázdninové ubytování bude zajištěno od prvního pracovního dne v měsíci červenci (případně po domluvě s vedoucí provozu).

Prázdninový provoz bude ukončen 31. srpna z důvodu úklidu a přípravy pokojů pro řádné ubytování studentů.

Studenti jsou povinni nahlásit termín prázdninového ubytování osobně, telefonicky nebo e-mailem vedoucí provozu kolejí ().

Základní podmínky pro ubytování

Ubytovaný musí být studentem OU – prezenční forma studia (v případě volné kapacity může být ubytován i student jiné vysoké školy, případně student kombinované formy studia)

Při předchozím ubytování závažně neporušil kolejní řád, případně mu nebylo zrušeno ubytování ze strany ubytovatele a nebyl dlužníkem.

Kritéria ubytování

 • zdravotní důvody (nutno doložit potvrzením odborného lékaře, případně kopií průkazu ZPS, ZTP)
 • oboustranná osiřelost
 • sociální důvody
 • studenti uvedení na písemném požadavku fakult z důvodů oprávněných zájmů pro potřeby VŠ (schváleno rektorem OU)
 • studenti doktorského studia OU
 • kilometrová vzdálenost případně dojezdová doba
 • studenti mezinárodních studijních programů organizovaných OU
 • po ubytování studentů OU je možno nabídnout případnou volnou kapacitu studentům ostatních vysokých škol

Informace pro vyšší ročníky

Harmonogram ubytování pro vyšší ročníky

 • 15. března – 15. dubna 2017
  podávání přihlášek pouze elektronickou formou (na Portálu OU). Přihlášky podané po tomto datu budou zařazeny do evidence dodatečně a student bude ubytován dle kapacitních možností.
 • Do 5. května 2017
  proběhne zasedání ubytovací komise.
 • Do 12. května 2017
  zveřejnění seznamu studentů, kterým bylo přiděleno ubytování.
 • 15. května – 2. června 2017
  vyzvedávání ubytovacích dekretů v kanceláři kolejí a zapisování studentů do pokojů.

Ubytovací dekret může vyzvednout i spolubydlící po předložení písemného pověření a dokladu o zaplacení kauce.

Dekrety nevyzvednuté v uvedeném termínu, pozbývají platnost.

Student je povinen se ubytovat v termínu uvedeném na dekretu, (případně v jiném termínu než je uveden na dekretu, ale pouze po domluvě s vedoucí provozu kolejí osobně, telefonicky nebo e-mailem). Kauce propadá v plné výši, pokud se student nedostaví v měsíci září k ubytování v termínu uvedeném na dekretu.

Dekret lze ze strany ubytovaného vypovědět pouze písemnou formou na adresu kolejí nebo e-mailem () nejpozději do 15. srpna 2017. Pokud tak neučiní (do 15. srpna), kauce propadá v plné výši jako náhrada za blokované ubytovací místo a na vynaložené náklady.

Platba kauce (Směrnice rektora č.192/2013)

Studenti vyšších ročníků již ubytovaní v kolejích převádějí kauci do dalšího akademického roku a nemusí dokládat její zaplacení.

Studenti vyšších ročníků, kteří nemají kauci zaplacenou, platí kauci tak, aby byla v den vyzvedávání ubytovacího dekretu na účtu kolejí. Zaplacení kauce musí při vyzvedávání dekretu doložit dokladem. Bez zaplacené kauce nebude studentovi ubytovací dekret vydán.

Informace pro budoucí 1. ročníky a 1. navazující ročníky

Harmonogram ubytování pro 1. ročníky

 • 1. června - 31. července 2017
  podávání přihlášek pouze elektronickou formou. Elektronickou přihlášku podává student, který byl přijat ke studiu na OU, na adrese http://koleje.osu.cz/. Přihlášky podané po tomto datu budou zařazeny do evidence dodatečně a student bude ubytován dle kapacitních možností.
 • Do 10. srpna 2017
  zpracování přihlášek provozem kolejí, vypracování seznamů.
 • Po 10. srpnu 2017
  rozesílání ubytovacích dekretů s žádankou o závazné potvrzení ubytování. Pokud student neodešle žádanku v uvedeném termínu zpět na adresu kolejí, pozbývá ubytovací dekret platnost.

Ubytování probíhá v měsíci září na základě informací uvedených na ubytovacím dekretu.

Student je povinen se ubytovat v termínu uvedeném na dekretu (případně v jiném termínu než je uveden na dekretu, ale pouze po domluvě s vedoucí provozu kolejí osobně, telefonicky nebo e-mailem).

Pokud se student nedostaví v měsíci září k ubytování dle data uvedeného na dekretu, kauce propadá v plné výši jako náhrada za blokované ubytovací místo a na vynaložené náklady.

Platba kauce (Směrnice rektora č.192/2013)

Studenti prvních ročníků a studenti, kterým bude ubytovací dekret zaslán poštou během měsíce srpna, platí kauci do 31. srpna daného roku dle instrukcí uvedených na ubytovacím dekretu. Pokud nebude kauce do 31. srpna na účtu kolejí, pozbývá ubytovací dekret platnost.

Zaplacením kauce do 31. srpna se student zavazuje k ubytování.

Studenti, kterým bude zaslán ubytovací dekret v průběhu akademického roku, platí kauci po doručení dekretu tak, aby byla nejpozději v den ubytování na účtu kolejí.

Při ubytování je nutno doložit doklad o zaplacení kauce!

Informace pro platbu kauce výhradně bezhotovostním způsobem na účet kolejí:

Číslo účtu pro platbu kauce:17730683/0300 (ČSOB, a.s.)
variabilní symbol:85993306
specifický symbol pro platby: najdete na Portálu OU po přihlášení v sekci - moje stránka – personální informace - studenti budoucích 1. ročníků, kteří ještě nemají toto číslo (nemají přístup na Portál OU), uvedou rodné číslo.
Číslo účtu pro zahraniční studenty:IBAN: CZ 7203000000000017730683
SWIFT: CEKOCZPP
Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB, a.s.)

Informace pro ubytované studenty

Platba kolejného

Kolejné se platí vždy za celý kalendářní měsíc (i při vystěhování během kalendářního měsíce), pouze v měsíci nastěhování na koleje se kolejné hradí od data nástupu.

Platba kolejného probíhá výhradně bezhotovostní formou prostřednictvím inkasní platby.

Student si zřídí příkaz k inkasu na svém účtu, který má uveden u svého jména na Portálu OU. Student je povinen předložit při ubytování doklad o zřízení inkasa a zajistit finanční krytí na svém účtu.

Koleje každý měsíc mezi 9. a 15. dnem posílají požadavek do Vaší banky ke stažení částky za ubytování.

V případě, že se studentovi inkaso z účtu nestáhne (nedostatek peněz na účtu, chybně zadaný příkaz, jiné číslo účtu příkazu než je uvedeno na Portálu OU, apod.) musí do posledního kalendářního dne v měsíci zajistit zaplacení dlužné částky jednorázovým bankovním převodem z účtu, složenkou nebo hotově v kanceláři kolejí. Pokud kolejné nezaplatí do konce kalendářního měsíce, k 1. dni následujícího měsíce se mu připočítává penále za pozdní úhradu kolejného (více viz. Smlouva o ubytování).

Změnu čísla účtu, ze kterého je zřízen příkaz k inkasu, student neprodleně hlásí v kanceláři kolejí.

Číslo účtu pro zřízení příkazu k inkasu: 17730683/0300 (vedeného u ČSOB, a.s.)

POZOR:

 • na příkazu k inkasu se neuvádí variabilní ani specifický symbol, ani datum splatnosti
 • číslo účtu, ze kterého je zřízen příkaz k inkasu, musí být uveden u vašeho jména na Portálu OU!

Při mimořádné platbě kolejného jednorázovým bankovním převodem z účtu nebo složenkou nezapomeňte pro správné přiřazení platby k Vašemu jménu uvést:

 • Variabilní symbol: 85993301
 • Specifický symbol pro platby: najdete na Portálu OU po přihlášení v sekci - moje stránka – personální informace.

Vystěhování z kolejí

Do 15. dne v měsíci, ve kterém chce student ukončit ubytování, musí podat v kanceláři kolejí písemnou Žádost o ukončení ubytování. Do posledního pracovního dne v měsíci se pak z kolejí vystěhuje.

Student se vystěhovává vždy osobně, v pracovních dnech a úředních hodinách.

Při vystěhování z kolejí student předkládá pokojské:

 • uklizený pokoj s nábytkem na původním místě
 • prázdnou a vymytou skříň, postel, psací stůl, ...
 • vytřenou podlahu v pokoji (i za válendou a psacím stolem)
 • odmraženou a čistou ledničku (začne odmrazovat o den dříve)
 • prázdnou a vymytou skříňku v kuchyňce
 • vrátí pokojské zapůjčené povlečení a přehoz

Vystěhovací lístek podepsaný pokojskou, kolejku a klíč student vrací v kanceláři kolejí vedoucí provozu ubytování